ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】

ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】
ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】

ใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น "SIWA Ultra-lightweight PC Tablet Case Bag"【1127-04】

Color
ราคาปกติ ¥8,600
/
Shipping calculated at checkout.
Made in Japan SIWA tablet case bag

“วาชิ" (กระดาษญี่ปุ่น) เป็นกระดาษของญี่ปุ่นโบราณที่มีภาพลักษณ์ของงานฝีมือแบบดั้งเดิม ขอแนะนำผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญาดังกล่าว รอยย่นที่เป็นเอกลักษณ์ของกระดาษญี่ปุ่นนั้นไม่เหมือนใครและการออกแบบนั้นเรียบง่ายมาก ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะเป็นที่ต้องตาใครหลายคน ในครั้งนี้เราจะมาแนะนำ “กระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต” ที่สะดวกในการพกพาคอมพิวเตอร์หรือไอแพด ยิ่งคุณใช้มันมากเท่าไหร่ลวดลายก็จะเปลี่ยนไปมากขึ้น ดังนั้นยิ่งคุณใช้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งผูกพันกับมันมากเท่านั้น!

ความเห็นจากทางกองบรรณาธิการ FUN! JAPAN

 1. ความนุ่มนวลที่สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของกระดาษญี่ปุ่น
 2. น้ำหนักเบาสุด ๆ เพียง 120 ก.
 3. ออกแบบโดยนักออกแบบอุตสาหกรรมที่มีผลงานทั่วโลก

สามารถใช้เป็นเคสเก็บคอมพิวเตอร์ในกระเป๋าได้

Made in Japan SIWA tablet case bag
Made in Japan SIWA tablet case bag
Made in Japan SIWA tablet case bag

เคสพิเศษ "กระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต" เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนและการเสียดสีเมื่อถือแล็ปท็อปหรือแท็บเล็ต คุณสมบัติคือความเบา ด้วยน้ำหนักเพียง 120 กรัมจึงไม่รู้สึกหนักแม้ว่าคุณจะใส่คอมพิวเตอร์หรือเอกสารหนัก ๆ ก็ตาม มีช่องใส่ของด้านใน ภายในบุด้วยวัสดุกันกระแทกหนา และใช้ซิปไนลอนเพื่อป้องกันไม่ให้ซิปถูกับของในกรเป๋าเมื่อหยิบเข้าออก

นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเคสด้านในเพื่อใส่ในกระเป๋าใบอื่นได้ เป็นขนาดที่ดีที่สุดสำหรับการจัดเก็บ MacBookPro 16 นิ้ว (357.9 x 245.9 มม.) และแห้มเอกสารขนาด A4 (210 x 297 มม.) มีสี่สี ได้แก่ ดินเผา น้ำตาล ดำ และเทา

วัสดุใหม่ "Naoron" ที่สืบทอดภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่น

Made in Japan SIWA tablet case bag
Made in Japan SIWA tablet case bag
Made in Japan SIWA tablet case bag

วัสดุใหม่ที่สืบทอภูมิปัญญากระดาษญี่ปุ่นจากความปรารถนาของผู้ผลิตกระดาษชาวญี่ปุ่น โอนาโอะ (Ohnao) ซึ่งตั้งอยู่ในแถบอิจิกาวะไดมง จังหวัดยามานาชิ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี เพื่อ "ให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นหันมาใช้ผลิตภัณฑ์กระดาษญี่ปุ่น" เราจึงได้พัฒนา "Naoron" ขึ้น คุณลักษณะพิเศษมี 3 ประการดังต่อไปนี้

น้ำหนักเบา! อ่อนนุ่ม!

หากได้ยินคำว่า "กระดาษ" คงคิดกันว่าน่าจะฉีกขาดทันทีเลยสินะคะ แต่กระเป๋านี้รับน้ำหนักได้ 5 ถึง 10 กก. คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าจะฉีกขาดแม้ว่าคุณจะใส่เอกสารหรือวัตถุหนัก ๆ ไว้ก็ตาม

มีความอ่อนนุ่มและทนทาน

ทนน้ำ แห้งเร็วกว่าผลิตภัณฑ์จำพวกผ้า และมีคุณสมบัติแข็งแรงกว่าเมื่อเปียกน้ำ

เมื่อยับแล้วจะไม่หายและเป็นริ้วรอย

ในทางตรงกันข้ามผลิตภัณฑ์แบรนด์ "SIWA" ถือกำเนิดขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากลักษณะ "พื้นผิว" และเพลิดเพลินไปกับการใช้มันเหมือนกับเครื่องหนังที่ "มีลวดลาย" มากขึ้นยิ่งคุณใช้มันมากเท่าไร

ต้นกำเนิดของ "SIWA" มาจากคำว่า "รอยย่น" บนกระดาษ (ชิวะ) และการอ่านคำว่า "กระดาษญี่ปุ่น" (วาชิ) กลับหลัง ภายใต้ธีม "ของใช้ในชีวิตประจำวัน" เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ธีม "ไม่จำกัดเพศและวัย" เช่นกระเป๋าและเคสอุปกรณ์เสริมที่ใช้ "Naoron"

นอกจากนี้ลองสังเกต "เทคโนโลยีการตัดเย็บ" ที่ไม่ให้เห็นตะเข็บ

ออกแบบโดย FUKASAWA Naoto นักออกแบบอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลเช่น "Isamu Noguchi Award" นอกจากนี้วัสดุ "Naoron" ยังยอดเยี่ยมไม่เพียงแค่ในด้านการใช้งาน แต่ยังรวมถึงเทคโนโลยีการตัดเย็บด้วย โครงสร้างดังกล่าวทำให้ไม่เห็นรอยตะเข็บเนื่องจากช่างฝีมือเย็บทีละเข็มโดยใช้จักรเย็บผ้า

Made in Japan SIWA tablet case bag
Made in Japan SIWA tablet case bag
Made in Japan SIWA tablet case bag

คุณลักษณะพื้นฐาน

 • ขนาด: สูง 295 x กว้าง 400 x หนา 40 มม.
 • วัสดุ: Hard Naoron
 • สี: ดำ น้ำตาล เทา ดินเผา
 • ผลิตในประเทศญี่ปุ่น (Made in Japan)
 • ผลิตโดย SIWA


※ ผลิตภัณฑ์อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและล็อตที่ผลิต นอกจากนี้ รูปแบบและคุณลักษณะบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

※ เนื่องจากกระบวนการผลิตเป็นงานฝีมือทั้งหมด จึงอาจมีความไม่สม่ำเสมอที่เนื้อวัตถุดิบ แม้จะไม่มีปัญหาในการใช้งานแต่ก็กรุณารับทราบไว้ก่อนทำการสั่งซื้อ

※ เวลาในการจัดส่งอาจล่าช้า ขึ้นอยู่กับสถานะการสั่งซื้อ สถานะการจัดหาวัสดุหรือวัตถุดิบที่ใช้ กระบวนการผลิต ฯลฯ

※ สีของผลิตภัณฑ์จริงอาจดูแตกต่างจากที่ปรากฎอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมของจอแสดงผลที่ใช้

※ หากคุณต้องการคืนสินค้าหรือรับเงินคืนหลังจากสินค้าถึงมือแล้ว ทางเรายินดีจะทำการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าให้เฉพาะกรณีที่เป็นข้อบกพร่องทางการใช้งานที่มีมาแต่แรกเท่านั้น

※ หากมีออร์เดอร์สั่งซื้อเกินจำนวนที่คาดไว้มากอาจขยายวันจัดส่งหรือออร์เดอร์ที่สั่งอาจถูกยกเลิกได้

ช่วงเวลาจัดส่งโดยประมาณ

เราจะจัดส่งตามลำดับตั้งแต่สิ้นเดือนถัดจากเดือนที่ซื้อ
อย่างไรก็ตาม หากมีคำสั่งซื้อจำนวนมาก อาจจะต้องมีการผลิตเพิ่มเติมและการจัดส่งอาจจะล่าช้า

 • E-mail⇒ funjapan_selectshop@fj-com.co.jp

 • ใช้เวลานานแค่ไหนในการตอบกลับเมื่อติดต่อสอบถามไป?
  เรารับคำถามทางอีเมลตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปี แต่เราจะตอบกลับภายในวันทำการ (10 ถึง 17 นาฬิกาในวันธรรมดาตามเวลาญี่ปุ่น) ในกรณีที่เป็นวันหยุดเช่นวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ฯลฯ ทางดราจะดำเนินการตอบอีเมลในวันทำการถัดไป ขอขอบคุณที่รัยบทราบค่ะ

 

 

Customer Reviews

Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
J
JOY (Kita-ku, JP)
I want !!!!

"Washi"!!!!!The load capacity is 5 to 10 kg?!!!
So cool!!!!

ดูล่าสุด