นโยบายการคืนเงิน

นโยบายการยกเลิกและการคืนสินค้า

■ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีข้อบกพร่อง สกปรก หรือ เสียหาย หรือ ได้รับสินค้ามากกว่าหรือน้อยกว่าที่ลูกค้าสั่งซื้อ หรือ ได้รับสินค้าไม่ตรงกับรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ ( ต่อไปนี้จะเรียกว่า "สินค้าที่มีเหตุผล" )

ในกรณีดังกล่าวโปรดแจ้งให้เราทราบทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ด้านล่างภายใน 7 วันนับจากวันถัดจากวันที่ได้รับสินค้า

ติดต่อที่ funjapan_selectshop@fj-com.co.jp

 • โปรดทราบว่าในกรณีที่ลูกค้าได้แจ้งให้เราทราบหลังจากได้รับสินค้าไปแล้วเกิน 8 วันขึ้นไปแล้ว เราจะไม่สามารถให้บริการส่งคืนหรือแลกเปลี่ยน
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการส่งคืน หรือ แลกเปลี่ยนสินค้า โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําของเราและปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดส่งคืนสินค้าสําหรับสินค้าที่มีเหตุผลภายใน 7 วัน นับจากวันถัดจากวันที่ลูกค้าแจ้งให้เราทราบ
  โปรดทราบว่าในกรณีที่ลูกค้าได้ดำเนินขั้นตอนการส่งคืนข้างต้นเสร็จหลังจากที่ทางเราได้รับแจ้งไปแล้วเกิน 8 วันขึ้นไปแล้ว จะเป็นการยากที่จะจัดการส่งคืนหรือแลกเปลี่ยน
 • เราไม่ยอมรับการส่งคืน หรือ แลกเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าที่มีเหตุผลในกรณีต่อไปนี้
  สินค้าที่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบของเรา เช่น คราบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 0.5 ซม. รอยบุบเล็กน้อยและเสื้อผ้าหลุดลุ่ย เล็กน้อย ฯลฯ


■ เหตุผลเพื่อความสะดวกของลูกค้า (ขนาดไม่ถูกต้อง ความคลาดเคลื่อนของภาพ หรือ การซื้อที่ไม่ถูกต้อง ฯลฯ )

เราไม่ยอมรับการแลกเปลี่ยนด้วยเหตุผลที่เพื่อความสะดวกของลูกค้า
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการแลกเปลี่ยนสินค้า โปรดส่งคืนสินค้าที่จัดส่งและทําการสั่งซื้อใหม่
ค่าจัดส่งสําหรับการคืนสินค้าเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า นอกจากนี้ค่าจัดส่ง ณ เวลาที่จัดส่งจะไม่สามารถคืนเงินได้
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการคืนสินค้า โปรดแจ้งให้เราทราบทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ด้านล่างภายใน 7 วันนับจากวันถัดจากวันที่ลูกค้า ได้รับสินค้า

ติดต่อที่ funjapan_selectshop@fj-com.co.jp

 • โปรดทราบว่าในกรณีที่ลูกค้าได้แจ้งให้เราทราบหลังจากได้รับสินค้าไปแล้วเกิน 8 วันขึ้นไปแล้ว เราจะไม่สามารถให้บริการส่งคืน
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการส่งคืนสินค้า โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําของเราและปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดส่งคืนสินค้าภายใน 7 วันนับ จากวันถัดจากวันที่ลูกค้าแจ้งให้เราทราบ
 • โปรดทราบว่าในกรณีที่ลูกค้าได้ดำเนินขั้นตอนการส่งคืนข้างต้นเสร็จหลังจากที่ทางเราได้รับแจ้งไปแล้วเกิน 8 วันขึ้นไปแล้ว จะเป็นการยากที่จะจัดการส่งคืน
 • โปรดหลีกเลี่ยงการส่งคืนสินค้าหากได้รับความเสียหายหรือมีรอยขีดข่วนเนื่องจากความประมาทเลินเล่อของลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า
 • การคืนสินค้ารายการเดียวจะไม่สามารถรับการยอมรับสําหรับการซื้อจํานวนมาก
 • ในกรณีที่การคืนสินค้าด้วยเหตุผลเพื่อความสะดวกของลูกค้า ค่าจัดส่งสําหรับการคืนสินค้าเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
 • การคืนเงินจะดําเนินการหลังจากได้รับสินค้าที่ส่งคืนและยืนยันแล้ว
 • โปรดทราบว่าเราไม่ยอมรับการคืนสินค้าด้วยเหตุผลเพื่อความสะดวกของลูกค้าในกรณีต่อไปนี้

> ผลิตภัณฑ์อาหาร
> สินค้าที่เน่าเสียง่าย มีอายุการเก็บรักษาค่อนข้างสั้น หรือ มีอายุการเก็บรักษาหมดอายุไม่นานหลังจากเวลาสิ้นสุดสัญญา
> สินค้าที่กําหนดเองตามที่ลูกค้าร้องขอ (เช่น กําไลที่ทําขึ้นเพื่อให้พอดีกับขนาดข้อมือของลูกค้าฯลฯ)
> สินค้าสุขอนามัยส่วนบุคคลที่เปิดแพคเกจแล้ว (เช่น ต่างหูโดยทั่วไป สบู่ ฯลฯ)
> สินค้าต่อรองราคา

หมายเหตุ

・ ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้จ่ายค่าจัดส่งสําหรับขั้นตอนการคืนสินค้าด้วยเหตุผลเพื่อความสะดวกของลูกค้า เราจะคืนเงินตามจํานวนราคาสินค้าลบด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน

・ ในกรณีที่ลูกค้าส่งคืนสินค้าว่ามีข้อบกพร่องโดยยังไม่ได้จ่ายค่าจัดส่งแต่พบว่าสินค้านั้นไม่มีข้อบกพร่อง เราจะคืนเงินตามจํานวนราคาสินค้าลบด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน

・ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคําสั่งซื้อของลูกค้าในกรณีลูกค้ามีส่วนร่วมในพฤติกรรมประเภทเดียวกันซ้ำ ๆ ที่ละเมิดนโยบายการคืนสินค้าของเราหลายครั้ง โปรดทําความเข้าใจล่วงหน้า■ รายละเอียดการคืนเงิน

รายละเอียดการคืนเงินแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเหตุผลในการส่งคืน
เราจะคืนเงินราคาสินค้าหลังจากยืนยันการมาถึงของสินค้าที่ส่งคืน เพราะฉะนั้นการคืนเงินจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ในการรับสินค้าคืน

- ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีเหตุผล
→ เราจะคืนเงินราคาของสินค้าที่เกี่ยวข้องและค่าจัดส่ง

- ในกรณีที่มีเหตุผลเพื่อความสะดวกของลูกค้า (ขนาดไม่ถูกต้อง ความคลาดเคลื่อนของภาพ หรือ การซื้อที่ไม่ถูกต้อง ฯลฯ )
→ เราจะคืนเงินราคาของสินค้าที่เกี่ยวข้อง


■ วิธีการคืนเงิน

การคืนเงินจะทําผ่านบริษัทบัตรเครดิต.

 • จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการคืนเงิน
 • ขึ้นอยู่กับวันปิดบัตรเครดิตจํานวนเงินอาจถูกหักหนึ่งครั้งแล้วคืนเงินในการเรียกเก็บเงินของเดือนถัดไปหรือในภายหลัง หรือ อาจถูกชดเชยกับการใช้งานอื่น ๆ โปรดทําความเข้าใจล่วงหน้า
 • รายละเอียดการคืนเงินจะจะถูกส่งถึงลูกค้าทางอีเมลหลังจากขั้นตอนเสร็จสิ้น
 • เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงินอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริษัทบัตรเครดิตของลูกค้า กรุณาติดต่อบริษัทบัตรเครดิตของ ลูกค้าสําหรับรายละเอียด


■ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โปรดอ้างอิงถึง "FUN! JAPAN SELECT SHOP ข้อกําหนดและเงื่อนไข "สําหรับข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง