นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว (ประเทศไทย)

เมื่อลูกค้าใช้บริการอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนที่ให้บริการโดย Fun Japan Communications Ltd. (จากนี้เรียก "เรา") (จากนี้เรียก "บริการของเรา") เราจะจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเราดังต่อไปนี้ และโปรดตรวจสอบประเด็นต่อไปนี้และอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวดังนี้ (จากนี้เรียก "นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้") จนจบก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่เรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับลูกค้าที่ใช้บริการของเราในประเทศไทย

ประเด็นที่ต้องจำไว้

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับประเด็นต่อไปนี้) และใช้บริการของเราก็ต่อเมื่อลูกค้ายอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

▶ ในกรณีที่ลูกค้าอายุต่ำกว่า 20 ปี โปรดได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของลูกค้าในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนใช้บริการของเรา โปรดทราบว่าในกรณีที่ลูกค้าอายุต่ำกว่า 10 ปี ลูกค้าคนนั้นไม่สามารถใช้บริการของเราได้

▶ เราอาจให้ข้อมูลชื่อ-สกุล เพศ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการซื้อ ฯลฯ ของลูกค้าโดยการส่งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ แก่คู่ค้าทางธุรกิจของเรา เพื่อดำเนินการโปรแกรมหรือบริการสะสมแต้มประเภทต่างๆ และการให้สิทธิพิเศษอื่นๆ แคมเปญแต่ละประเภท การให้ของสมนาคุณ งานอีเวนต์ และมาตรการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของเราหรือคู่ค้าทางธุรกิจของเรา และเพื่อให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

1. เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

การบริการของเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ (จากนี้เรียก "วัตถุประสงค์ในการใช้งาน")

ก. เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อ (รวมถึงการตรวจสอบของเจ้าตัว)

ข. เพื่อประมวลผลการชำระเงิน

ค. เพื่อจัดเตรียมการจัดส่งและการส่งสินค้า

ง. เพื่อรองรับการปรึกษาและติดต่อสอบถาม ฯลฯ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

จ. เพื่อให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

ฉ. เพื่อวางแผนในการพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับสินค้าหรือบริการ

ช. เพื่อการเลือก การจัดหา การดำเนินงาน ฯลฯ ในเรื่องสิทธิพิเศษ ของสมนาคุณ โปรแกรมหรือบริการสะสมแต้มและอื่นๆ ของเราหรือคู่ค้าทางธุรกิจของเรา

ซ. เพื่อให้ข้อมูลและเผยแพร่โฆษณาเกี่ยวกับสินค้า บริการ แคมเปญแต่ละประเภท งานอีเวนต์ และมาตรการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของเราหรือคู่ค้าทางธุรกิจของเรา

ฌ. เพื่อจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้งานได้อย่างวางใจ เช่น การติดตามตรวจสอบ การป้องกัน การวิเคราะห์ และการรับมือต่อการกระทำที่ทุจริต

ญ. เพื่อการใช้งานภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

ฎ. เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานแต่ละข้อข้างต้น

*เราใช้งานคุกกี้ ฯลฯ (รวมถึงเว็บบีคอน, UID, เทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งจากนี้เรียกเพียง "คุกกี้ ฯลฯ" เท่านั้น) เพื่อให้ได้ประวัติการซื้อ ประวัติการให้บริการ ประวัติการเข้าชมและพฤติกรรมอื่นๆ ข้อมูลของเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ ข้อมูลเครือข่าย (ที่อยู่ IP ฯลฯ) ของลูกค้า เป็นต้น จากนั้นถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของเรา รวมทั้งทำการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น และพัฒนา ปรับปรุง ยกระดับสินค้าและบริการ หรือใช้งานเพื่อการให้บริการข้อมูล โฆษณา ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการตามงานอดิเรก รสนิยม และแนวโน้ม ฯลฯ

2. เกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

ในการให้บริการของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าดังนี้

ก. ข้อมูลของลูกค้ามีดังนี้

ชื่อ-สกุล ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับจัดส่ง ข้อมูลการชำระเงิน (รวมถึงหมายเลขบัตรเครดิต ฯลฯ) วันเดือนปีเกิด อายุ ประเทศที่พำนัก ที่อยู่อีเมล ฯลฯ

ข. Facebook ID และชื่อ

ค. ที่อยู่ IP

ง. ข้อมูลการทำธุรกรรม ประวัติการเข้าชม แบบสอบถาม ข้อมูลแคมเปญ การร้องขอ ข้อร้องเรียนและความคิดเห็น การประเมินการให้บริการ ฯลฯ

จ. ข้อมูลการเข้าถึง เช่น คุกกี้ ข้อมูลเว็บบีคอน บันทึกการเข้าถึงเว็บไซต์ ข้อมูลของเครื่องมือสื่อสาร ฯลฯ

3. เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

(1) เราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นหลักด้วยวิธีการดังนี้

ก. ได้ข้อมูลจากลูกค้าด้วยวิธีทางวาจา (รวมหน้าร้าน โทรศัพท์ ฯลฯ) หรืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์และอีเมล

ข. ด้วยการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราและการใช้บริการของเรา ฯลฯ โดยลูกค้า จะทำให้ข้อมูลอย่างประวัติการเข้าถึงบนอินเทอร์เน็ต ประวัติการใช้บริการ ประวัติการเข้าชมและพฤติกรรมอื่นๆ ข้อมูลของเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ ข้อมูลเครือข่าย (ที่อยู่ IP ฯลฯ) และอื่นๆ อาจถูกบันทึกโดยอัตโนมัติบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา ฯลฯ หรือข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่องมือสื่อสารอาจถูกส่งถึงเราอัตโนมัติตามการตั้งค่าของเครื่องมือสื่อสาร เช่น สมาร์ตโฟน

ค.ในกรณีที่เมื่อลูกค้าใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่ของเรา เราและบริษัทอื่นที่เข้าข่ายได้ดำเนินการตลาดแบบพันธมิตรที่ใช้การโฆษณา (Affiliate Program) และประสานงานอื่นๆ เราอาจได้รับข้อมูล เช่น ประวัติการใช้บริการในเวลาเดียวกัน หรือได้รับการส่งมอบข้อมูล และได้ข้อมูลตามที่มีการใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่ของเรา ฯลฯ

(2) เป็นความสมัครใจของลูกค้าในการที่ตนจะเลือกหัวข้อของข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ ที่ลูกค้าจะให้กับเรา แต่โปรดทราบว่าในกรณีที่ไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนได้ หรือเราไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้เนื่องจากการยกเลิกความยินยอม เราจะไม่สามารถติดต่อกับลูกค้า ให้บริการสินค้า และตอบสนองต่อคำร้องขอของลูกค้า ฯลฯ ได้ หรืออาจไม่สามารถยอมรับการสมัคร การขอร้อง และการร้องขอของลูกค้าได้

4. การให้ข้อมูลส่วนบุคคล

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทจัดจ้างภายนอก

(1) เราจะให้ข้อมูลชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นอื่นๆ ของลูกค้าแก่บริษัทโลจิสติกส์โดยการส่งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการสั่งซื้อและจัดหาสินค้าที่ลูกค้าซื้อไว้

(2) เราจะให้ข้อมูลชื่อ-สกุล เพศ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นอื่นๆ ของลูกค้าแก่องค์กรธุรกิจที่ให้บริการสนับสนุนลูกค้า โดยการส่งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการรองรับเรื่องการปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็น การร้องขอ และการติดต่อสอบถาม ฯลฯ จากลูกค้า

(3) เราอาจมอบหมายงานด้านการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง ผู้ให้บริการด้านไอทีในต่างประเทศ หรือผู้ให้บริการโฮสต์ข้อมูล เช่น Shopify (สถานที่จัดเก็บข้อมูล: สหรัฐอเมริกา)ฯลฯ

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

เราจะให้ข้อมูลชื่อ-สกุล เพศ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการซื้อ ฯลฯ ของลูกค้าโดยการส่งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ แก่คู่ค้าทางธุรกิจของเรา เพื่อดำเนินการโปรแกรมหรือบริการสะสมแต้มประเภทต่างๆ และการให้สิทธิพิเศษอื่นๆ แคมเปญแต่ละประเภท การให้ของสมนาคุณ งานอีเวนต์ และมาตรการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของเราหรือคู่ค้าทางธุรกิจของเรา และเพื่อให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

การถ่ายโอนธุรกิจ

ในกรณีที่เราขายหรือโอนธุรกิจของเราทั้งหมดหรือบางส่วน ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกโอนไปยังผู้ซื้อหรือผู้รับโอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมดังกล่าว เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการขายหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปยังผู้ขายหรือผู้รับโอน

การปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้

เราจะเก็บรักษา ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม รวมถึงตำรวจหรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่ง เมื่อมีการตรวจสอบข้อร้องเรียนจากหรือต่อลูกค้า หรือเมื่อปกป้องเราหรือบุคคลที่สามจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย อาชญากร หรือการกระทำอื่นๆ ที่เป็นอันตราย

5. การมอบหมายงานที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

เราอาจมีการจัดจ้างบุคคลที่สามในงานทั้งหมดหรือบางส่วนที่ต้องจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อการบรรจุและจัดส่งสินค้า ฯลฯ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานอื่นๆ ตามข้อ 1 ข้างต้น หรือเพื่องานของเรา ในกรณีนี้ เราจะเลือกบริษัทจัดจ้างภายนอกที่เข้าข่ายตามมาตรฐานของเรา จากนั้นทำสัญญาที่กำหนดถึงการรักษาความลับ ฯลฯ แล้วจึงมอบหมายงานด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

6. เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะวางมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลในแง่ของเทคโนโลยีและการจัดการ เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และป้องกันการรั่วไหล การสูญเสีย หรือความเสียหายของข้อมูลเหล่านั้น เกี่ยวกับการรวบรวม การใช้งาน และการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะมีการสัญญาถึงการจัดการและคุ้มครองอย่างเข้มงวดภายในขอบเขตของบริการที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ผู้ดูแลความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับการแต่งตั้งตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ของ Fun Japan Communications Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารจัดการ มาตรการคุ้มครองที่เป็นรูปธรรมมีดังนี

ก. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับและรับรองการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เราได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และจะรับ ใช้ จัดหา และกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข. มีการจัดตั้งผู้ดูแลและจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และทำการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละแผนก พร้อมกับจัดเตรียมระบบการรายงานและแจ้งไปยังผู้ดูแลและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เข้าใจถึงความกังวลที่อาจเกิดหรือความจริงที่ได้ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับ

ค. ดำเนินการตรวจสอบตนเองตามกำหนดเวลาเกี่ยวกับสถานะการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกับดำเนินการตรวจติดตามโดยฝ่ายตรวจติดตาม

ง. ในกรณีที่จัดจ้างงานภายนอกที่รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เราก็ได้กำหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในสัญญา ฯลฯ

จ. จัดให้มีการฝึกอบรมตามกำหนดเวลาแก่พนักงานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ฉ. หัวข้อด้านการรักษาความลับที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ระบุไว้ในข้อบังคับการทำงาน ฯลฯ

ช. ดำเนินการควบคุมการเข้าออกของพนักงาน พร้อมกับกำหนดมาตรการและดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวกับการจัดเก็บ และการกำจัด ฯลฯ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

ซ. วางมาตรการเพื่อป้องกันการขโมยหรือการสูญหายของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การตั้งรหัสผ่านและมาตรการควบคุมระยะไกล

ฌ. ทำการควบคุมการเข้าถึงเพื่อจำกัดขอบข่ายของฐานข้อมูล ฯลฯ ที่จัดการโดยพนักงาน

ญ. มีการนำระบบที่ใช้ปกป้องระบบจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือซอฟต์แวร์ที่มุ่งร้ายมาใช้

7. เกี่ยวกับสิทธิในความเป็นส่วนตัว

ก. เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่เราได้รวบรวม ลูกค้าสามารถร้องขอให้เราเปิดเผย ให้สำเนา แก้ไข เพิ่ม ลบ ระงับการใช้งาน และระงับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามได้ จากลิงก์ "ติดต่อสอบถาม" บนเว็บไซต์นี้

ข. การดำเนินการลบหรือยกเลิกข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีผล หรือไม่สมบูรณ์ในทันทีตามลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีดังกล่าว เราจะระงับการใช้บริการหรือระงับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทจัดจ้างภายนอกตามการร้องขอของเจ้าตัว

ค. เราอาจเก็บข้อมูลสำรองไว้ในกรณีที่ข้อมูลสูญหายเนื่องจากความขัดข้องของคอมพิวเตอร์ เหตุสุดวิสัยอื่นๆ หรือความผิดพลาดของมนุษย์ ตามลักษณะดังกล่าว ลูกค้าไม่สามารถดำเนินการใดๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูลสำรองได้

8. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้เมื่อลูกค้าจะร้องขอให้ลบหรือยกเลิกข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองจนกว่าเราจะลบข้อมูลดังกล่าว แต่เราอาจลบข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลของเราเอง

9. ข้อมูลสำหรับติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ในการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลหรือการยกเลิกความยินยอม โปรดติดต่อทางอีเมลมาที่ funjapan_selectshop@fj-com.co.jp

10. เกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้

การบริการของเราได้ใช้เทคโนโลยี SSL (Secure Sockets Layer) ในตอนที่ป้อนข้อมูลที่สำคัญเพื่อให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย หรือคุ้มครองข้อมูลจากการสกัดกั้น การรบกวน และการปลอมแปลง

11. นโยบายการเปลี่ยนแปลง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้ด้วยวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎหมายที่บังคับใช้นี้ และวัตถุประสงค์อื่นใดที่เราตัดสินว่าจำเป็นและสมเหตุสมผล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถูกโพสต์ลงบนเว็บไซต์นี้ทุกครั้งเท่าที่ทำได้ โปรดดูอ้างอิงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นประจำ และ/หรือในตอนที่ลูกค้าเข้าสู่เว็บไซต์นี้ ในกรณีลูกค้าใช้บริการใดๆ บนเว็บไซต์นี้หลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผล จะถือว่าลูกค้าได้อ่านและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ในกรณีลูกค้าไม่ยอมรับข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง ลูกค้าอาจไม่สามารถเข้าสู่บัญชีบนเว็บไซต์นี้ได้ และในกรณีดังกล่าว อาจส่งผลต่อความสามารถของเราที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า และดำเนินการให้บริการของเราแก่ลูกค้า

Fun Japan Communications Co., Ltd.
 ชั้น 5 อาคาร NBF ชินากาวะ, 2-16-5 โคนัน เขตมินาโตะ โตเกียว 108-0075
 ไดซุเกะ ฟุจิอิ ประธานบริษัทและซีอีโอ