นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เรียนลูกค้าทุกท่าน

Fun Japan Communications Co., Ltd. (จากนี้เรียก "เรา") ได้พยายามจัดการและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้ตาม "กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" "กฎหมายเกี่ยวกับหมายเลข" และ "นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" ของเรา โปรดตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้ (จากนี้เรียก "นโยบายนี้") ก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

1. เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

การบริการอีคอมเมิร์ซ (EC) ข้ามพรมแดนของเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ (จากนี้เรียก "วัตถุประสงค์ในการใช้งาน")

ก. เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อ (รวมถึงการตรวจสอบของเจ้าตัว)

ข. เพื่อประมวลผลการชำระเงิน

ค. เพื่อจัดเตรียมการจัดส่งและการส่งสินค้า

ง. เพื่อรองรับการปรึกษาและติดต่อสอบถาม ฯลฯ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

จ. เพื่อให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

ฉ. เพื่อวางแผนในการพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับสินค้าหรือบริการ (*1)

ช. เพื่อการเลือก การจัดหา การดำเนินงาน ฯลฯ ในเรื่องสิทธิพิเศษ ของสมนาคุณ โปรแกรมหรือบริการสะสมแต้มและอื่นๆ ของเราหรือคู่ค้าทางธุรกิจของเรา

ซ. เพื่อให้ข้อมูลและเผยแพร่โฆษณาเกี่ยวกับสินค้า บริการ แคมเปญแต่ละประเภท งานอีเวนต์ และมาตรการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของเราหรือคู่ค้าทางธุรกิจของเรา (*2)

ฌ. เพื่อจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้งานได้อย่างวางใจ เช่น การติดตามตรวจสอบ การป้องกัน การวิเคราะห์ และการรับมือต่อการกระทำที่ทุจริต

ญ. เพื่อการใช้งานภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

ฎ. ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานแต่ละข้อข้างต้น

(*1) เราใช้งานคุกกี้ ฯลฯ (รวมถึงเว็บบีคอน, UID, เทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งจากนี้เรียกเพียง "คุกกี้ ฯลฯ" เท่านั้น) เพื่อให้ได้ประวัติการซื้อ ประวัติการให้บริการ ประวัติการเข้าชมและพฤติกรรมอื่นๆ ข้อมูลของเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ ข้อมูลเครือข่าย (ที่อยู่ IP ฯลฯ) ของลูกค้า เป็นต้น จากนั้นถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของเรา รวมทั้งทำการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น และพัฒนา ปรับปรุง ยกระดับสินค้าและบริการ หรือใช้งานเพื่อการให้บริการข้อมูล โฆษณา ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการตามงานอดิเรก รสนิยม และแนวโน้ม ฯลฯ

 (*2) เราอาจได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงประวัติการซื้อ ข้อมูลตำแหน่ง ประวัติการเข้าชมและพฤติกรรมอื่นๆ ข้อมูลของเครื่องมือสื่อสาร ข้อมูลเครือข่าย (ที่อยู่ IP ฯลฯ) ที่ได้รับผ่านคุกกี้ ฯลฯ) จากบุคคลที่สาม จากนั้นเปรียบเทียบกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองและใช้เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับสินค้าและบริการ หรือใช้งานเพื่อการให้บริการข้อมูล โฆษณา ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการตามงานอดิเรก รสนิยม และแนวโน้ม

2. เกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

ในการให้บริการนี้ เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าดังนี้ เหล่านี้คือตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคล และอาจไม่เกินขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้ซึ่งขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่เป็นรูปธรรม

ก. ข้อมูลของลูกค้ามีดังนี้

ชื่อ-สกุล ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับจัดส่ง ข้อมูลการชำระเงิน (รวมถึงหมายเลขบัตรเครดิต ฯลฯ) วันเดือนปีเกิด อายุ ประเทศที่พำนัก ที่อยู่อีเมล ฯลฯ

ข. Facebook ID และชื่อ

ค. ที่อยู่ IP

ง. ข้อมูลการทำธุรกรรมและ

อาจรวมถึง ฌ. ประวัติการเข้าชม แบบสอบถาม ข้อมูลแคมเปญ การร้องขอ ข้อร้องเรียนและความคิดเห็น การประเมินการให้บริการ ฯลฯ

จ. ข้อมูลการเข้าถึง เช่น ข้อมูลของเครื่องมือสื่อสาร คุกกี้ ข้อมูลเว็บบีคอน บันทึกการเข้าถึงเว็บไซต์

3. เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

(1) เราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้ใช้เป็นหลักด้วยวิธีการดังนี้

• ได้ข้อมูลจากลูกค้าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์และอีเมล, ทางวาจา (รวมหน้าร้าน โทรศัพท์ ฯลฯ)

• ด้วยการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราและการใช้บริการนี้ของเรา ฯลฯ โดยลูกค้า จะทำให้ข้อมูลอย่างประวัติการเข้าถึงบนอินเทอร์เน็ต ประวัติการใช้บริการ ประวัติการเข้าชมและพฤติกรรมอื่นๆ ข้อมูลของเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ ข้อมูลเครือข่าย (ที่อยู่ IP ฯลฯ) และอื่นๆ อาจถูกบันทึกโดยอัตโนมัติบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา ฯลฯ หรือข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่องมือสื่อสารอาจถูกส่งถึงเราอัตโนมัติตามการตั้งค่าของเครื่องมือสื่อสาร เช่น สมาร์ตโฟน

• ในกรณีที่เมื่อลูกค้าใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่ของเรา เราและบริษัทอื่นที่เข้าข่ายได้ดำเนินการตลาดแบบพันธมิตรที่ใช้การโฆษณา (Affiliate Program) และประสานงานอื่นๆ เราอาจได้รับข้อมูล เช่น ประวัติการใช้บริการในเวลาเดียวกัน หรือได้รับการส่งมอบข้อมูล และได้ข้อมูลตามที่มีการใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่ของเรา ฯลฯ

(2) เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ในการใช้งานโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า

(3) หากลูกค้าเป็นผู้เยาว์ จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง แต่ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีอื่นๆ ที่กฎหมายอนุญาต

(4) เป็นความสมัครใจของลูกค้าในการที่ตนจะเลือกหัวข้อของข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ ที่ลูกค้าจะให้กับเรา แต่ในกรณีที่ไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เราจะไม่สามารถติดต่อกับลูกค้า ให้บริการสินค้า และตอบสนองต่อคำร้องขอของลูกค้า ฯลฯ ได้ หรืออาจไม่สามารถยอมรับการสมัคร การขอร้อง และการร้องขอของลูกค้าได้   

4. การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

(1) เราจะให้ข้อมูลชื่อ-สกุล เพศ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นอื่นๆ ของลูกค้าแก่ซัพพลายเออร์สินค้าและบริษัทโลจิสติกส์โดยการส่งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการสั่งซื้อและจัดหาสินค้าที่ลูกค้าซื้อไว้

(2) เราจะให้ข้อมูลชื่อ-สกุล เพศ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นอื่นๆ ของลูกค้าแก่ซัพพลายเออร์สินค้าที่มีการติดต่อสอบถาม บริษัทโลจิสติกส์ องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และนิติบุคคล ฯลฯ โดยการส่งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับรองรับเรื่องการปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็น การร้องขอ และการติดต่อสอบถาม ฯลฯ จากลูกค้า

(3) เราจะให้ข้อมูลชื่อ-สกุล เพศ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการซื้อ ฯลฯ ของลูกค้าโดยการส่งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ แก่คู่ค้าทางธุรกิจของเรา เพื่อดำเนินการโปรแกรมหรือบริการสะสมแต้มประเภทต่างๆ และการให้สิทธิพิเศษอื่นๆ แคมเปญแต่ละประเภท การให้ของสมนาคุณ งานอีเวนต์ และมาตรการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของเราหรือคู่ค้าทางธุรกิจของเรา และเพื่อให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

(4) เราจะให้ข้อมูลชื่อ-สกุล เพศ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของลูกค้าโดยการส่งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ แก่สถานที่ราชการ องค์กรตรวจสอบ และคู่ค้าทางธุรกิจ ฯลฯ ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้งานได้อย่างวางใจ เช่น การติดตามตรวจสอบ การป้องกัน การวิเคราะห์ และการรับมือต่อการกระทำที่ทุจริต

(5) เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยการส่งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เมื่อได้รับความยินยอมจากลูกค้าและอื่นๆ หรือตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

5. การมอบหมายงานที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

เราอาจมีการจัดจ้างบุคคลที่สามในงานทั้งหมดหรือบางส่วนที่ต้องจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อการบรรจุและจัดส่งสินค้า ฯลฯ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานอื่นๆ ตามข้อ 1 ข้างต้น หรือเพื่องานของเรา ในกรณีนี้ เราจะเลือกบริษัทจัดจ้างภายนอกที่เข้าข่ายตามมาตรฐานของเรา จากนั้นทำสัญญาที่กำหนดถึงการรักษาความลับ ฯลฯ แล้วจึงมอบหมายงานด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

6. เกี่ยวกับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามในต่างประเทศ

(1) เราจะแจ้งประเทศหรือภูมิภาคที่จะให้ ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานอื่นนอกเหนือจากข้อ 1 ข้างต้นแก่ลูกค้า เพื่อจัดหาสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อไว้ จากนั้นโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามที่อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่เข้าข่าย ในกรณีนี้จะเป็นดังนี้

 ・ประเทศหรือภูมิภาคที่เป็นประเทศสำหรับโอนข้อมูล

   เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทางวาจา การโพสต์บนเว็บไซต์ และอีเมล

・มาตรการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่วางโดยบุคคลที่สามและระบบที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศหรือภูมิภาคที่เข้าข่าย

(2) เราอาจใช้มาตรการต่างๆ เช่น ทำสัญญากับบริษัทจัดจ้างภายนอกในต่างประเทศ ฯลฯ ในรายละเอียดว่าจะทำ

การรองรับอย่างเหมาะสมและอื่นๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบริษัทจัดจ้างภายนอกที่เข้าข่าย ฯลฯ แล้วจึงโอนข้อมูลส่วนบุคคล

7. เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะวางมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลในแง่ของเทคโนโลยีและการจัดการ เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และป้องกันการรั่วไหล การสูญเสีย หรือความเสียหายของข้อมูลเหล่านั้น เกี่ยวกับการรวบรวม การใช้งาน และการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะมีการสัญญาถึงการจัดการและคุ้มครองอย่างเข้มงวดภายในขอบเขตของบริการที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ผู้ดูแลความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับการแต่งตั้งตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Fun Japan Communications Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารจัดการ มาตรการคุ้มครองที่เป็นรูปธรรมมีดังนี้

ก. มีการกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดข้อบังคับหลัก ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สำหรับการได้มา การใช้งาน การให้ และการกำจัด ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคลตามแนวทางที่เข้าข่ายเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้แน่ใจว่ามีการจัดการที่เหมาะสมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ข. มีการจัดตั้งผู้ดูแลและจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และทำการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละแผนก พร้อมกับจัดเตรียมระบบการรายงานและแจ้งไปยังผู้ดูแลและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เข้าใจถึงความกังวลที่อาจเกิดหรือความจริงที่ได้ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับ

ค. ดำเนินการตรวจสอบตนเองตามกำหนดเวลาเกี่ยวกับสถานะการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกับดำเนินการตรวจติดตามโดยฝ่ายตรวจติดตาม

ง. ในกรณีที่จัดจ้างงานภายนอกที่รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เราก็ได้กำหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในสัญญา ฯลฯ

จ. จัดให้มีการฝึกอบรมตามกำหนดเวลาแก่พนักงานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ฉ. หัวข้อด้านการรักษาความลับที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ระบุไว้ในข้อบังคับการทำงาน ฯลฯ

ช. ดำเนินการควบคุมการเข้าออกของพนักงาน พร้อมกับกำหนดมาตรการและดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวกับการจัดเก็บ และการกำจัด ฯลฯ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

ซ. วางมาตรการเพื่อป้องกันการขโมยหรือการสูญหายของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การตั้งรหัสผ่านและมาตรการควบคุมระยะไกล

ฌ. ทำการควบคุมการเข้าถึงเพื่อจำกัดขอบข่ายของฐานข้อมูล ฯลฯ ที่จัดการโดยพนักงาน

ญ. มีการนำระบบที่ใช้ปกป้องระบบจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือซอฟต์แวร์ที่มุ่งร้ายมาใช้

ฎ. ทำการจัดเก็บ ฯลฯ ข้อมูลบางส่วนที่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากตรวจสอบรายละเอียดโดยย่อของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในต่างประเทศ และใช้มาตรการต่างๆ เช่น ทำสัญญาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทจัดจ้างภายนอก

8. เกี่ยวกับการแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่ม การลบและการระงับการใช้งาน การยกเลิก และการระงับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ก. ลูกค้าสามารถร้องขอการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง การแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้งาน การเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่ม การลบ การระงับการใช้งาน และการระงับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามได้จากลิงก์ "ติดต่อสอบถาม" บนเว็บไซต์นี้

ข. การดำเนินการลบหรือยกเลิกข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้อาจมีผล หรือไม่สมบูรณ์ตามลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ ในกรณีดังกล่าว เราจะระงับการใช้บริการหรือระงับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทจัดจ้างภายนอกตามการร้องขอของเจ้าตัว

ค. เราอาจเก็บข้อมูลสำรองไว้ในกรณีที่ข้อมูลสูญหายเนื่องจากความขัดข้องของคอมพิวเตอร์ เหตุสุดวิสัยอื่นๆ หรือความผิดพลาดของมนุษย์ ตามลักษณะดังกล่าว ลูกค้าไม่สามารถดำเนินการใดๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูลสำรองได้

ง. ด้วยการใช้งานบริการนี้จะถือว่าลูกค้ายอมรับข้อกำหนดในข้อที่ 7 ของนโยบายนี้

9. ข้อมูลสำหรับติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ในการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อทางอีเมลมาที่ funjapan_selectshop@fj-com.co.jp

10. เกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้

บริการนี้ได้ใช้เทคโนโลยี SSL (Secure Sockets Layer) ในตอนที่ป้อนข้อมูลที่สำคัญเพื่อให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย หรือคุ้มครองข้อมูลจากการสกัดกั้น การรบกวน และการปลอมแปลง

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้ด้วยวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎหมายที่บังคับใช้นี้ และวัตถุประสงค์อื่นใดที่เราตัดสินว่าจำเป็นและสมเหตุสมผล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถูกโพสต์ลงบนเว็บไซต์นี้ทุกครั้งเท่าที่ทำได้ โปรดดูอ้างอิงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นประจำ และ/หรือในตอนที่คุณเข้าสู่เว็บไซต์นี้ หากคุณใช้บริการใดๆ บนเว็บไซต์นี้หลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผล จะถือว่าคุณได้อ่านและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง คุณอาจไม่สามารถเข้าสู่บัญชีบนเว็บไซต์นี้ได้ และในกรณีดังกล่าว อาจส่งผลต่อความสามารถของเราที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า และดำเนินการให้บริการของเราแก่ลูกค้า

12. กฎหมายที่บังคับใช้และศาลที่มีเขตอำนาจ

ถือว่านโยบายนี้สอดคล้องกับกฎหมายญี่ปุ่นและตีความตามกฎหมายญี่ปุ่น นอกจากนี้ ลูกค้าจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลที่ตกลงกันเฉพาะของศาลในประเทศญี่ปุ่น

Fun Japan Communications Co., Ltd.

 ชั้น 5 อาคาร NBF ชินากาวะ, 2-16-5 โคนัน เขตมินาโตะ โตเกียว 108-0075

 ไดซุเกะ ฟุจิอิ ประธานบริษัทและซีอีโอ