นโยบายความเป็นส่วนตัว

個人情報の取り扱いについて

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล


個人情報の取得

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

株式会社Fun Japan Communications(以下、当社)は、本サービスの提供にあたって、以下の情報を取得します。

Fun Japan Communications Co. , Ltd. (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัทของเรา") ได้รับข้อมูลตามด้านล่างเมื่อให้บริการนี้

 本サービスへご登録いただくとき

氏名

メールアドレス

 本サービスで商品をご購入いただくとき

クレジットカード情報

商品配送先住所

電話番号

前各号の他、本サービス上の入力フォームに利用者が入力した情報

・เมื่อลงทะเบียนสำหรับบริการนี้

ชื่อนามสกุล

อีเมล์

・เมื่อซื้อสินค้าด้วยบริการนี้

ข้อมูลบัตรเครดิต

ที่อยู่จัดส่งสินค้า

หมายเลขโทรศัพท์

นอกเหนือจากรายการก่อนหน้านี้ ข้อมูลที่กรอกโดยผู้ใช้ในแบบฟอร์มบริการนี้

個人情報の利用目的

วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

当社は、本サービスを通じて利用者から取得した個人情報を次の目的に利用します。

 商品の発送、商品代金の決済、その他サイト運用に関する連絡および問い合わせ対応のため

 上記の他、本サービスを提供するため

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ใช้ผ่านบริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

・สำหรับการจัดส่งสินค้า การชำระราคาสินค้าและการติดต่อสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการของเว็บไซต์

・นอกเหนือจากข้างต้นเพื่อให้บริการนี้

個人情報の提供

การให้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. 出品者への提供

当社は、商品購入者の情報のうち次の情報を出品者に提供します。

氏名

メールアドレス

商品発送先住所

電話番号

尚、出品者による上記情報の利用目的は次のとおりです。

 商品の提供または発送、商品に関する連絡および問い合わせ対応等などのため

1. เสนอข้อมูลต่อผู้นำสินค้าจำหน่าย

เราจะให้ข้อมูลผู้ซื้อผลิตภัณฑ์แก่ผู้นำสินค้าจำหน่ายต่อไปนี้

ชื่อนามสกุล

อีเมล์

ที่อยู่จัดส่งสินค้า

หมายเลขโทรศัพท์

วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลข้างต้นโดยผู้ขายมีดังนี้

・สำหรับจัดหาหรือจัดส่งผลิตภัณฑ์ ติดต่อและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

2. 委託先への提供

当社は、配送などの一部業務を委託先企業へ委託する場合がありますが、個人情報の適正な取り扱いに関する契約を締結した上で、必要な個人情報のみを開示します。

2. เสนอข้อมูลต่อบริษัทรับจ้างภายนอก

เราอาจจ้างบุคคลภายนอกในการดำเนินงานบางอย่างเช่น การจัดส่งสินค้า แต่เราจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่จำเป็นหลังจากสรุปสัญญาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม

お問い合わせ窓口

การติดต่อสอบถาม

利用者ご本人からの、法令に基づく個人情報の照会等に関しては「お問い合わせ」のメール(funjapan_selectshop@fj-com.co.jp)までお問い合わせください。

หากต้องการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายและข้อบังคับจากผู้ใช้ โปรดติดต่อทางอีเมล์ "สอบถามข้อมูล" (funjapan_selectshop@fj-com.co.jp)

その他

อื่น ๆ

当社は、これらの方針の全部または一部を変更する場合があります。重要な変更がある場合には、本サービスを提供するウェブサイト上でお知らせします。

ทางบริษัทเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วน หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเราจะแจ้งให้คุณทราบบนเว็บไซต์ที่ให้บริการนี้

以上