ข้อกำหนดในการใช้บริการ

ข้อตกลงการใช้บริการ FUN! JAPAN SELECT SHOP

“ข้อตกลงการใช้บริการ FUN! JAPAN SELECT SHOP” (จากนี้เรียก “ข้อตกลงการใช้บริการ SHOP นี้”) นี้เป็นการกำหนดเงื่อนไข ฯลฯ เกี่ยวกับการใช้งานบริการ (จากนี้เรียก “บริการนี้”) ผ่านทาง “FUN! JAPAN SELECT SHOP” (https://fun-japan-select.com/zh รวมทั้งเว็บไซต์แยกย่อยหรือเว็บไซต์ในเครือดังกล่าว จากนี้เรียก “เว็บไซต์ SHOP นี้”) ที่ดำเนินการโดย Fun Japan Communications Co., Ltd. (จากนี้เรียก “เรา”) โปรดใช้บริการนี้หลังจากอ่านข้อตกลงการใช้บริการ SHOP นี้ และโปรดทราบว่าการใช้บริการนี้หมายถึงการยินยอมและปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการ SHOP นี้ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ในข้อ 1 วรรค 2 ของข้อเดียวกัน

ข้อ 1 ขอบเขตการใช้ข้อตกลงการใช้บริการ SHOP นี้

 1.  ข้อตกลงการใช้บริการ SHOP นี้จะใช้กับการเข้าถึงหรือการใช้งานใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ SHOP นี้หรือบริการนี้โดยบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่เข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ SHOP นี้หรือบริการนี้ (จากนี้เรียก “ผู้ใช้”)
 2. เราอาจกำหนดข้อบังคับ นโยบาย คู่มือ ฯลฯ แยกต่างหาก (จากนี้เรียก “ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง”) เกี่ยวกับการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ SHOP นี้หรือบริการนี้ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจะรวมอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการ SHOP นี้และจะนำมาใช้ร่วมกัน
 3. กำหนดให้ผู้ใช้ยินยอมในข้อตกลงการใช้บริการ SHOP นี้และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และใช้งานเว็บไซต์ SHOP นี้และบริการนี้ตามข้อตกลงการใช้บริการ SHOP นี้และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 4. เราอาจไม่อนุญาตให้ใช้งานบริการนี้ในกรณีต่อไปนี้ และเราจะไม่เปิดเผยต่อผู้ใช้ถึงเหตุผลในการตัดสินเมื่อเราไม่อนุญาต นอกจากนี้ผู้ใช้ไม่สามารถคัดค้านผลการตัดสินได้

(1) กรณีที่ผู้ใช้ไม่มีอยู่จริง

(2) กรณีที่ไม่สามารถติดต่อตามที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ฯลฯ ที่แจ้งโดยผู้ใช้

(3) กรณีที่ข้อมูลที่กรอกไว้หรือข้อมูลที่ให้ไว้อื่นๆ มีการเขียนรายละเอียดที่เป็นเท็จหรือรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องที่คล้ายคลึงดังกล่าว

(4) กรณีที่ผู้ใช้กำลังกระทำหรือได้กระทำการต้องห้ามตามข้อ 9

(5) กรณีที่มีการละเมิดในอดีตหรือมีการละเมิดข้อตกลงการใช้บริการ SHOP นี้หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของเรา

(6) กรณีอื่นๆ ที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสม


ข้อ 2 การซื้อผลิตภัณฑ์

 1. ผู้ใช้สามารถใช้บริการนี้เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่ายบนเว็บไซต์ SHOP นี้ (จากนี้เรียก “ผลิตภัณฑ์”)
 2. หากผู้ใช้ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้จะต้องสมัครซื้อผลิตภัณฑ์ตามวิธีการที่เราระบุบนเว็บไซต์ SHOP นี้
 3. ในช่วงเวลาที่เราแสดงบนเว็บไซต์ SHOP นี้ว่าอนุญาตให้สมัครจากผู้ใช้ตามวรรคก่อนหน้า ข้อตกลงการใช้บริการ SHOP นี้จะกำหนดให้ทำสัญญาซื้อขายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (จากนี้เรียก “สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์”) ระหว่างผู้ใช้และเราโดยมีรายละเอียดถึงการระบุที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการสมัครและขั้นตอนการอนุญาต
 4. ผู้ใช้จะต้องชำระค่าผลิตภัณฑ์ ค่าจัดส่ง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และภาษีต่างๆ ตามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์
 5. เราไม่จำเป็นต้องอนุญาตการสมัครของผู้ใช้ และการอนุญาตการสมัครของผู้ใช้จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเรา และเราอาจไม่อนุญาตการสมัครของผู้ใช้ตามการตัดสินใจของเรา
 6. หากผู้ใช้เป็นผู้เยาว์หรือผู้ที่มีข้อจำกัดด้านความสามารถอื่นๆ จะต้องดำเนินมาตรการที่จำเป็น เช่น ความยินยอมและการอนุญาตจากตัวแทนทางกฎหมายหรือบุคคลที่มีสิทธิ์อื่นๆ ก่อนทำการสมัครตามวรรค 2 ของข้อนี้ และถือว่ามีการใช้มาตรการที่จำเป็นดังกล่าวสำหรับการสมัครโดยผู้ใช้เหล่านี้


ข้อ 3 การยกเลิกและการคืนผลิตภัณฑ์

การยกเลิกและการคืนผลิตภัณฑ์ (รวมถึงการเปลี่ยน จากนี้ให้มีความหมายเช่นเดียวกัน) จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเฉพาะกรณีที่กำหนดไว้ใน “เกี่ยวกับการยกเลิกและการคืนผลิตภัณฑ์” (เกี่ยวกับการยกเลิกและการคืนผลิตภัณฑ์) ที่เรากำหนดไว้แยกต่างหาก และไม่สามารถยกเลิกหรือคืนผลิตภัณฑ์ที่ซื้อนอกเหนือจากนี้


ข้อ 4 การยกเลิกสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์

1. เราสามารถยกเลิกสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ได้ทันทีในกรณีใดกรณีหนึ่งในข้อดังต่อไปนี้ ในกรณีนี้เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในการชดเชยความเสียหายหรือความรับผิดชอบอื่นใดต่อผู้ใช้

(1) กรณีที่ผู้ใช้ละเมิดข้อตกลงการใช้บริการ SHOP นี้หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของเราที่บังคับใช้กับผู้ใช้

(2) กรณีที่ผู้ใช้ไม่ชำระค่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดหรือบางส่วนภายในกำหนดเวลาที่กำหนด (รวมถึงกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติในการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต)

(3) กรณีที่มีสถานการณ์ที่ความสามารถในการชำระเงินของผู้ใช้ตกอยู่ในอันตราย

(4) กรณีที่มีการสมัครที่ไม่เหมาะสมในการสมัครที่เกี่ยวข้อง เช่น การสมัครจำนวนมากสำหรับผลิตภัณฑ์เดียวกัน

(5) กรณีที่ผู้ใช้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ในฐานะตัวแทนของบุคคลที่สาม หรือเมื่อผู้ใช้แจ้งให้เราทราบถึงประเด็นเหล่านั้นด้วยตนเอง

(6) กรณีที่ไม่สามารถรับประกันผลิตภัณฑ์ได้เนื่องจากปริมาณการผลิตลดลง การขาดแคลนผลิตภัณฑ์ในสต็อก การเลื่อนวางจำหน่าย การหยุดวางจำหน่าย การระงับหรือการหยุดการดำเนินการบริการนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ฯลฯ โดยเราตามข้อ 12 หรือข้อ 13

(7) กรณีที่ไม่สามารถจัดส่งให้เสร็จสิ้นได้เนื่องจากไม่ทราบที่อยู่ผู้รับ ผู้รับไม่อยู่เป็นเวลานาน หรือไม่ใช่เหตุผลอันเป็นความรับผิดชอบของเราอื่นๆ

(8) กรณีที่ไม่สามารถส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนโดยผู้ใช้ได้

(9) กรณีที่ตรงกับข้อใดข้อหนึ่งในข้อ 9 วรรค 1

2. หากสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ถูกยกเลิก เราสามารถใช้มาตรการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราอื่นๆ และชดเชยระหว่างเรากับผู้ใช้ และหยุดการจัดส่งผลิตภัณฑ์

3. เราจะแสดงเจตจำนงในการยกเลิกตามที่กำหนดไว้ในวรรค 1 ของข้อนี้ตามวิธีการซึ่งจะส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ผู้ใช้ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ในกรณีวรรค 1 ข้อย่อย 8 ของข้อนี้ การยกเลิกจะมีผลเมื่อเราส่งการแสดงเจตจำนงที่จะยกเลิกไปยังที่อยู่อีเมลที่ผู้ใช้ลงทะเบียนไว้ และแม้ไม่สามารถส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ได้ แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลของการแสดงเจตจำนงในการยกเลิกของเรา


ข้อ 5 การจัดส่งผลิตภัณฑ์

 1. ในบริการนี้ ปลายทางจัดส่งผลิตภัณฑ์จะจำกัดเฉพาะประเทศหรือภูมิภาคที่ระบุไว้ใน “เกี่ยวกับการจัดส่งผลิตภัณฑ์” (เกี่ยวกับการจัดส่งผลิตภัณฑ์) ที่เรากำหนดไว้แยกต่างหาก และเราไม่สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศหรือภูมิภาคอื่นนอกเหนือจากประเทศหรือภูมิภาคดังกล่าว ดังนั้นโปรดตรวจสอบอย่างรอบคอบก่อนทำการสมัคร
 2. นอกจากนี้ ค่าจัดส่ง เวลาโดยประมาณที่จำเป็นสำหรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งผลิตภัณฑ์จะเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน “เกี่ยวกับการจัดส่งผลิตภัณฑ์” (เกี่ยวกับการจัดส่งผลิตภัณฑ์) ดังนั้นโปรดตรวจสอบรายละเอียด


ข้อ 6 การสนับสนุนผู้ใช้

 1. สำหรับการติดต่อสอบถาม (การติดต่อสอบถามใดๆ ที่รวมถึงคำถาม ข้อร้องเรียน ฯลฯ) เกี่ยวกับเว็บไซต์ SHOP นี้หรือบริการนี้ที่รวมถึงผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อสอบถามทางอีเมลมาที่ช่องทางติดต่อสอบถามของเรา (ที่อยู่อีเมล : funjapan_selectshop@fj-com.co.jp) และหากต้องการติดต่อสอบถามอีกครั้งเพื่อตอบกลับการตอบกลับจากเรา ทางเราจะรับเรื่องทางอีเมลผ่านช่องทางดังกล่าวเช่นกัน
 2. เราไม่สามารถรับเรื่องการติดต่อสอบถามด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากข้างต้น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อสอบถามไปยังที่อยู่อีเมลอื่น การติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ฯลฯ)

ข้อ 7 ข้อมูลการใช้งาน

 1. ผู้ใช้ต้องกรอกหรือให้ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นจริงและถูกต้องเมื่อใช้เว็บไซต์ SHOP นี้หรือบริการนี้
 2. เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับผลลัพธ์ที่เกิดจากข้อมูลที่กรอกไว้หรือให้ไว้ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องเนื่องจากการรับรู้ผิดพลาดหรือกรอกข้อมูลผิดพลาดโดยผู้ใช้ ตัวอักษรอ่านไม่ออก หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการไม่สามารถใช้บริการนี้ การผิดพลาดของประเภทหรือปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่สมัคร และการผิดพลาดของที่อยู่จัดส่ง ฯลฯ)
 3. เราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ได้รับจากเว็บไซต์ SHOP นี้หรือบริการนี้ตาม “เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล” (เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล)
 4. ผู้ใช้จะต้องจัดการ ID, รหัสผ่าน, หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลผู้ใช้อื่นๆ ที่กำหนดโดยผู้ใช้ด้วยความรับผิดชอบของตนเอง
 5. เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการจัดการข้อมูลของผู้ใช้ที่ไม่เหมาะสม เช่น ID, รหัสผ่าน, หมายเลขบัตรเครดิต, ข้อผิดพลาดในการใช้งาน, ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานโดยบุคคลที่สาม ฯลฯ ยกเว้นด้วยเหตุผลที่เป็นความรับผิดชอบของเรา
 6. หากผู้ใช้พบว่า ID และรหัสผ่านถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลที่สาม ผู้ใช้จะต้องแจ้งเราทันทีและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม การแจ้งข้างต้นจะไม่ถูกตีความว่าเป็นความรับผิดชอบหรือหน้าที่ของเราในการชดใช้ค่าเสียหายหรือชดเชยแก่ผู้ใช้ในทางใดทางหนึ่ง
 7. ผู้ใช้ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงในการรั่วไหลข้อมูลเนื่องจากการส่งหมายเลขบัตรเครดิต ฯลฯ เมื่อใช้บริการนี้ และต้องเป็นความรับผิดชอบของตนเอง หากพบว่ามีการใช้หมายเลขบัตรเครดิตโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลที่สาม เราจะดำเนินการเช่นเดียวกับในวรรคก่อนหน้า


ข้อ 8 การห้ามโอนย้ายสิทธิ์ ฯลฯ

หากไม่มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา ผู้ใช้ไม่สามารถโอนย้ายหรือมอบ รวมทั้งไม่อนุญาตให้ใช้งาน ให้ค้ำประกัน หรือไม่สามารถมอบเป็นหลักประกันสำหรับตำแหน่งในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ ตำแหน่งอื่นๆ ที่ได้รับตามข้อตกลงการใช้บริการ SHOP นี้ สิทธิ์หรือหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ สิทธิ์หรือหน้าที่อื่นๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนตามข้อตกลงการใช้บริการ SHOP นี้ให้บุคคลที่สามโดยวิธีอื่นใด

ข้อ 9 ข้อห้าม

1. ผู้ใช้จะต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ SHOP นี้หรือบริการนี้

(1) การกรอกหรือการใช้งานข้อมูลใดๆ ที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่แน่ชัด

(2) การใช้บัตรเครดิตโดยไม่ได้รับอนุญาต

(3) การซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านบริการนี้เพื่อขายต่อ ขายซ้ำ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำกำไรอื่นๆ

(4) การมอบ โอน ให้ยืม อนุญาตให้ใช้ หรือให้เป็นหลักประกันสำหรับคูปอง คะแนน ฯลฯ ที่เราแจกจ่ายให้กับบุคคลที่สามไม่ว่าจะมีค่าชดเชยหรือไม่มีค่าชดเชยก็ตาม

(5) การกระทำที่ละเมิดหรืออาจละเมิดสิทธิ์หรือผลประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือของผู้อื่น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและสิทธิ์ในการได้รับทรัพย์สินเหล่านั้น เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ การออกแบบ ความรู้เชิงขั้นตอน และอื่นๆ จากนี้ให้มีความหมายเช่นเดียวกัน)

(6) การกระทำที่เป็นการเลือกปฏิบัติ ใส่ร้าย หรือดูหมิ่นผู้อื่น หรือการกระทำที่ทำลายชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว หรือความน่าเชื่อถือของเราหรือผู้อื่น

(7) การใช้เว็บไซต์ SHOP นี้หรือบริการนี้โดยแอบอ้างเป็นบุคคลที่สาม

(8) กิจกรรมงานขาย การใช้งานเพื่อแสวงหาผลกำไร หรือการเตรียมการเพื่อสิ่งเหล่านั้น

(9) การกระทำที่นำไปสู่อาชญากรรม เช่น การฉ้อโกง หรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม หรือการกระทำที่อาจนำไปสู่การกระทำดังกล่าว

(10) การแจกจ่ายซ้ำ การให้ยืม หรือการจำหน่ายบริการนี้แก่ผู้อื่น

(11) การเก็บรวบรวม การให้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น

(12) การกระทำที่ขัดขวาง หรืออาจเป็นการขัดขวางการดำเนินงาน หรือการใช้อุปกรณ์ของผู้อื่นหรืออุปกรณ์สำหรับบริการนี้ (หมายถึงอุปกรณ์สื่อสาร สายสื่อสาร คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่เราใช้เพื่อให้บริการเว็บไซต์ SHOP นี้หรือบริการนี้ จากนี้ให้มีความหมายเช่นเดียวกัน)

(13) การใช้ข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดของเว็บไซต์ SHOP นี้หรือบริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้อื่นทราบ

(14) การกระทำที่รบกวนการดำเนินงานของเว็บไซต์ SHOP นี้หรือบริการนี้ หรืองานอื่นๆ ของเรา การกระทำที่สร้างความเสียหายหรือละเมิดต่อความน่าเชื่อถือหรือทรัพย์สินของเรา หรือการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นหรือเราเสียผลประโยชน์

(15) การกระทำที่ละเมิดหรืออาจละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อตกลงการใช้บริการ SHOP นี้ หรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมในสังคม

(16) การกระทำอื่นๆ ที่ถือว่าไม่เหมาะสมตามบรรทัดฐานที่สังคมยอมรับ

2. ในกรณีที่มีการกระทำที่ละเมิดข้อใดข้อหนึ่งในข้อย่อยก่อนหน้า เราสามารถใช้มาตรการที่จำเป็น เช่น การจำกัดหรือสั่งห้ามการกระทำดังกล่าว การลบหัวข้อที่ระบุไว้ และข้อมูลอื่นๆ


ข้อ 10 สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ

 1. ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ รูปภาพ วิดีโอ การออกแบบ จากนี้ให้มีความหมายเช่นเดียวกัน) ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่รวมอยู่หรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ SHOP นี้หรือบริการนี้จะเป็นของเราหรือบุคคลที่สามที่มีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 2. ผู้ใช้ไม่สามารถคัดลอก เผยแพร่ ส่งต่อ แจกจ่าย ถ่ายโอน ให้ยืม แปล ดัดแปลง ยินยอมให้ใช้งาน ตีพิมพ์ซ้ำ ใช้ซ้ำ หรือใช้งานอื่นใดในคอนเทนต์หรือซอฟต์แวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนที่รวมอยู่หรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ SHOP นี้หรือบริการนี้


ข้อ 11 (การใช้ข้อมูลที่โพสต์ไว้)

 1. เราอาจตีพิมพ์ซ้ำ อ้างอิง เปิดเผย มอบให้ ตีพิมพ์ ส่งข้อมูล และใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ สำหรับความคิดเห็นและรายละเอียดที่ระบุ โพสต์ ติดประกาศ หรือให้ไว้บนเว็บไซต์ SHOP นี้โดยผู้ใช้ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ดังกล่าวทราบและไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใช้
 2. ผู้ใช้ต้องไม่ตีพิมพ์ซ้ำ โอน แก้ไข ทำซ้ำ หรือใช้งานอื่นใดในรายละเอียดที่ระบุ โพสต์ ติดประกาศ หรือให้ไว้บนเว็บไซต์ SHOP นี้โดยผู้ใช้รายอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

ข้อ 12 การระงับการใช้งาน

1. หากผู้ใช้เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งในข้อต่อไปนี้ เราสามารถปฏิเสธหรือระงับการใช้บริการนี้ (รวมถึงปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์ SHOP นี้) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือแจ้งเตือนผู้ใช้ (จากนี้เรียก “มาตรการระงับการใช้งาน”)

(1) กรณีที่บุคคลอื่นร้องเรียนหรือร้องขอ ฯลฯ ต่อเราเกี่ยวกับการใช้บริการนี้โดยผู้ใช้ และเราเห็นว่าจำเป็น

(2) กรณีที่ไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมล ฯลฯ ได้

(3) กรณีที่ของที่ส่งทางไปรษณีย์ถึงผู้ใช้ถูกส่งกลับ

(4) กรณีที่การชำระเงินถูกระงับหรือไม่สามารถชำระเงินได้

(5) กรณีที่ฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ 9

(6) กรณีที่ละเมิดข้อตกลงการใช้บริการ SHOP นี้นอกเหนือจากข้อย่อยก่อนหน้า

(7) กรณีที่ไม่ได้ใช้บริการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

(8) กรณีที่เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งของข้อ 1 วรรค 4

(9) กรณีอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับของสังคมว่าจำเป็นต้องระงับการใช้งาน

2. หากมีการใช้มาตรการระงับการใช้งาน จะไม่มีการเปิดเผยเหตุผลใดๆ ให้ผู้ใช้ทราบ นอกจากนี้ เราจะไม่ยอมรับการคัดค้าน คำถาม หรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการระงับการใช้งานของเรา

3. หากมีการใช้มาตรการระงับการใช้งาน ผู้ใช้จะสูญเสียประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาและมีหน้าที่ในการรับผิดชอบชำระเงินใดๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นให้เรา

4. หากเราได้รับความเสียหายเนื่องจากผู้ใช้เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งในข้อนี้ เราสามารถเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับความเสียหายที่ได้รับต่อผู้ใช้ดังกล่าว

5. แม้ว่าผู้ใช้ได้รับความเสียหายอันเป็นผลมาจากมาตรการระงับการใช้งานของเรา เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหาย ยกเว้นด้วยเหตุผลที่เป็นความรับผิดชอบของเรา

6. ในกรณีที่เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ เราสามารถลบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผู้ใช้ใส่ไว้ในตะกร้าช็อปปิงก่อนที่จะทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

(1) กรณีที่เวลาผ่านไประยะหนึ่งตั้งแต่ผู้ใช้ใส่ผลิตภัณฑ์ลงในตะกร้าช็อปปิงโดยไม่ได้ยืนยันคำสั่งซื้อ

(2) การกระทำที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการเสียประโยชน์หรือความเสียหายต่อผู้ใช้รายอื่น บุคคลที่สาม หรือเรา เช่น ผู้ใช้ใส่ผลิตภัณฑ์จำนวนมากโดยไม่จำเป็นในตะกร้าช็อปปิงและขัดขวางโอกาสในการซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้รายอื่น


ข้อ 13 การเปลี่ยนแปลง การยกเลิก ฯลฯ บริการนี้

 1. กำหนดให้สามารถเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิก (ยุติ) รายละเอียดทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการนี้ตามการตัดสินใจของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า และการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิก (ยุติ) ดังกล่าวจะรวมถึงสิ่งที่เกิดจากการบำรุงรักษาระบบและภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 2. ในกรณีที่จำเป็นต้องรักษาความปลอดภัย สิทธิ์ หรือผลประโยชน์ของผู้ใช้ เรา หรือผู้อื่น เราสามารถปิดกั้นบริการนี้ ระงับหรือยกเลิกการให้บริการนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือลบ ID ลบการลงทะเบียนรหัสผ่าน ลบการลงทะเบียนสมาชิก หรือใช้มาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสม


ข้อ 14 หัวข้อตรวจสอบ

 1. เมื่อต้องการแจ้งผู้ใช้ เราจะแจ้งผู้ใช้ไปยังที่อยู่อีเมลที่ผู้ใช้ให้ไว้ นอกจากนี้ เกี่ยวกับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ กำหนดให้เราต้องปฏิบัติตามหน้าที่โดยการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังปลายทางจัดส่งที่ระบุโดยผู้ใช้เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์
 2. เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหาย ความสูญเสีย การเสียประโยชน์ ฯลฯ ที่เกิดกับผู้ใช้เนื่องจากเหตุผลที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราเกี่ยวกับการใช้งานบริการนี้
 3. เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้ใช้ไม่สามารถใช้บริการนี้ได้เนื่องจากเหตุผลที่เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้
 4. หากผู้ใช้ได้รับความเสียหายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สามโดยการใช้บริการนี้ ผู้ใช้จะต้องแก้ไขปัญหาด้วยความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของตนเอง และจะต้องไม่สร้างความรบกวนใดๆ ให้กับเรา ยกเว้นด้วยเหตุผลที่เป็นความรับผิดชอบของเรา
 5. เราจะดำเนินการยืนยันตัวตนโดยใช้วิธีการที่เรากำหนด และตราบใดที่วิธีการดังกล่าวสมเหตุสมผล ผู้ใช้จะต้องยินยอมในวิธีการดังกล่าว
 6. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร ฯลฯ ที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ในการใช้เว็บไซต์ SHOP นี้หรือบริการนี้ ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าโทรศัพท์ที่จำเป็นเพื่อการใช้บริการนี้ ค่าใช้บริการ LAN ค่ายื่นขอ ฯลฯ ด้วยตัวเองและจะใช้งานในความรับผิดชอบของตนเอง
 7. เราไม่รับประกันความครบถ้วน ความถูกต้อง ความแน่นอน ความเป็นประโยชน์ ฯลฯ ของข้อมูลที่ให้แก่ผู้ใช้บนเว็บไซต์ SHOP นี้หรือบริการนี้ และรายละเอียดของบริการนี้
 8. เราใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสที่ใช้ SSL (เทคโนโลยีที่เข้ารหัสข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต) สำหรับการปกป้องความเป็นส่วนตัวและมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริการนี้ แต่เราไม่รับประกันในความปลอดภัยดังกล่าว
 9. เราไม่รับประกันว่าสิ่งอันตราย เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ จะไม่รวมอยู่ในอีเมล ฯลฯ ที่ส่งโดยเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ SHOP นี้หรือบริการนี้
 10. เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการเกิดปัญหา ข้อบกพร่อง หรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ SHOP นี้หรือบริการนี้ การเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติม การหยุดชะงัก หรือการระงับบริการนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่มอบให้กับผู้ใช้ และความเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้เนื่องจากเหตุผลที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราเกี่ยวกับบริการนี้ที่เราให้บริการอื่นๆ เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ชัดแจ้งในข้อตกลงการใช้บริการ SHOP นี้ และกำหนดให้เป็นเช่นเดียวกันหากบุคคลที่สามแสร้งทำเป็นผู้ใช้เพื่อใช้งาน
 11. เมื่อส่งอีเมลถึงผู้ใช้ เราไม่รับประกันว่าจะไม่มีการล่าช้า อักษรอ่านไม่ออก ไม่ได้รับอีเมล หรือการส่งอีเมลเดียวกันหลายครั้ง นอกจากนี้ เราจะไม่ส่งอีเมลดังกล่าวซ้ำแม้ว่าอีเมลที่ผู้ใช้ได้รับจะถูกลบหรือสูญหาย
 12. เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่กรอกข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน กรอกที่อยู่อีเมลผิดพลาด หรือมีอักษรเพี้ยนที่ไม่สามารถอ่านออกได้ในข้อมูลที่กรอกหรือให้ไว้โดยผู้ใช้, กรณีที่เกิดสาเหตุที่กำหนดไว้ในแต่ละข้อของข้อ 12 วรรค 1, กรณีที่แม้ว่าเราจะส่งไปยังที่อยู่จัดส่งที่ระบุไว้ในตอนสมัครแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการจัดส่งให้เสร็จสิ้นได้เนื่องจากไม่ทราบที่อยู่ ไม่อยู่บ้านเป็นเวลานาน ฯลฯ (รวมถึงกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการจัดส่งซ้ำอีกครั้งได้), กรณีที่ไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ได้เนื่องจากภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ, กรณีที่ไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ได้เนื่องจากบริการของบุคคลที่สาม และกรณีที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้ไม่สามารถจัดหาได้เนื่องจากเหตุผลอื่นที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของเรา


ข้อ 15 การชดเชยความเสียหาย ฯลฯ

 1. หากผู้ใช้สร้างความเสียหายใดๆ ต่อเราจากการใช้งานเว็บไซต์ SHOP นี้หรือบริการนี้ เราอาจเรียกร้องค่าเสียหายกับผู้ใช้ดังกล่าว
 2. หากผู้ใช้สร้างความเสียหายใดๆ ต่อเราจากการใช้งานเว็บไซต์ SHOP นี้หรือบริการนี้ กำหนดให้สามารถทำการช่วยเหลือบรรเทาที่เป็นไปได้ทั้งหมด เช่น เรียกร้องคำสั่งห้าม จัดการชั่วคราว และอายัด
 3. หากสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ถูกยกเลิกหรือหากผู้ใช้ละเมิดข้อตกลงการใช้บริการ SHOP นี้ ผู้ใช้จะสูญเสียประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาและมีหน้าที่ในการรับผิดชอบชำระเงินใดๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นให้เรา
 4. ในกรณีที่ผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์ SHOP นี้หรือบริการนี้และก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้ตามเหตุผลที่เป็นความรับผิดชอบของเรา เราจะรับผิดชอบในการชดเชยความเสียหายตามปกติที่ผู้ใช้ได้รับจริงในราคาของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อหรือ 5,000 เยนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าโดยไม่คำนึงถึงสาเหตุของการเรียกร้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม วรรคนี้จะไม่นำไปใช้ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้เนื่องจากเหตุผลที่เป็นความรับผิดชอบของเราในการใช้งานเว็บไซต์ SHOP นี้หรือบริการนี้


ข้อ 16 การขจัดกลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ผู้ใช้ทำการสัญญากับเราในแต่ละข้อต่อไปนี้

(1) ไม่ใช่กลุ่มผู้ใช้ความรุนแรง บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรง นักฉ้อโกงในองค์กร หรือบุคคลหรือสมาชิกที่เทียบเท่าดังกล่าว (จากนี้เรียก “กลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย”)

(2) ไม่ใช้บริการนี้เพื่อจุดประสงค์ในการอนุญาตให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายใช้ชื่อของตนเองหรือเพื่อให้ผลประโยชน์แก่กลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(3) ไม่ใช้ถ้อยคำหรือการกระทำที่คุกคามหรือใช้ความรุนแรงต่อเรา หรือใช้วิธีการฉ้อฉลหรือใช้กำลังเพื่อแทรกแซงงานหรือทำลายความน่าเชื่อถือของเราไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือด้วยบุคคลที่สาม

2. หากผู้ใช้ละเมิดวรรคก่อนหน้านี้ เราสามารถลบการลงทะเบียนสมาชิก ยกเลิกสัญญา หรือใช้มาตรการอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงอื่นๆ นี้โดยไม่ต้องแจ้งหรือแจ้งเตือนใดๆ แก่ผู้ใช้ดังกล่าว

3. เราจะไม่รับผิดชอบต่อการชดใช้ความเสียหาย การชดเชย หรือความรับผิดชอบอื่นใดสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากมาตรการในวรรคก่อนหน้า นอกจากนี้ ผู้ใช้จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ฯลฯ ที่เกิดกับเราเนื่องจากการละเมิดวรรค 1 ของข้อนี้


ข้อ 17 การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้บริการ SHOP นี้

 1. เราสามารถเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบ (จากนี้เรียก “การเปลี่ยนแปลง” ในข้อนี้) ข้อตกลงการใช้บริการ SHOP นี้ได้ตลอดเวลาหากเราตัดสินว่าจำเป็น ผู้ใช้ต้องรับทราบตามข้อตกลงการใช้บริการ SHOP นี้หลังจากเราได้เปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้บริการ SHOP นี้และเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ฯลฯ
 2. การเปลี่ยนแปลง ฯลฯ ในวรรคก่อนหน้านี้จะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ SHOP นี้ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดล่วงหน้าก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่มีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือหากการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและไม่ก่อให้เกิดการเสียผลประโยชน์อย่างชัดเจนกับผู้ใช้ ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีโดยการโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์ SHOP นี้
 3. เราจะถือว่าคุณยินยอมในการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ ดังกล่าวเมื่อมีใช้บริการนี้หลังจากวันที่มีผลบังคับใช้


ข้อ 18 กฎหมายที่ใช้บังคับ เขตอำนาจศาลที่ตกลงกัน ฯลฯ

 1. กำหนดให้ศาลแขวงโตเกียวเป็นศาลชั้นต้นที่มีเขตอำนาจที่ตกลงกันพิเศษสำหรับข้อพิพาทใดๆ ที่อ้างอิงหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ SHOP นี้ บริการนี้ สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ หรือข้อตกลงการใช้บริการ SHOP นี้
 2. กฎหมายที่ใช้บังคับของเว็บไซต์ SHOP นี้ บริการนี้ สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ และข้อตกลงการใช้บริการ SHOP นี้จะเป็นกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
 3. แม้ว่าข้อใดข้อหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือข้อตกลงการใช้บริการ SHOP นี้จะถูกตัดสินว่าเป็นโมฆะหรือไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ตามกฎหมายและข้อบังคับ ฯลฯ ส่วนนั้นจะถูกจำกัดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และถูกแทนที่เป็นรายละเอียดที่บังคับใช้และนำไปปฏิบัติได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับซึ่งมีรายละเอียดใกล้เคียงกับเจตนาในข้อดังกล่าวมากที่สุด และข้อกำหนดที่เหลือและบางส่วนของสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือข้อตกลงการใช้บริการ SHOP นี้ เป็นส่วนที่เหลือที่ถูกตัดสินว่าเป็นโมฆะหรือไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จะยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป

สิ้นสุดข้อความ